Online Dictionary

ambukiza Explained

ambukiza at Swahili => English Of Explained:

pleted, done, finished, o

ambukiza at Sanskrit => English (Monier-Williams) Of Explained:

ambukIza

3[ 'ambu-kIza ] or m. a porpoise ( especially the Gangetic , Delphinus
Gangeticus ) L.

===============================================================================