Online Dictionary

australien Explained

Australien at German => English Of Explained:

Australia (au)

australien at German => English Of Explained:

Australia (au)

australien at German => English Of Explained:

Australia

australien at French => English Of Explained:

Australian

australien at Swedish => english Of Explained:

Australia

Australien at Danish => English Of Explained:

eaking AfricaA

Australien at German => English Of Explained:

Australien [austraːliːən]
Australia (au)

Australien at French => English Of Explained:

ounting periodAbrechnungsprotokollda

australien at French => English Of Explained:

tei [aprɛçnuŋsproːtoːkɔldatai]

Australien at Swedish => English Of Explained:

tionate, devot

Australien at English (WD) Of Explained:

Inter: also » australien

Danish

Inter: wikipedia » lang=da

Proper noun

Inter: head » da|proper noun|g=n
 • Inter: geography » lang=da Inter: l » en|Australia Inter: gloss » country
  1. Inter: geography » lang=da Inter: l » en|Australia Inter: gloss » continent


  Category: Category:da:Continents -
  Category: Category:da:Countries -

  French

  Noun

  Inter: fr-noun » m|f=Australienne
 • Australian (inhabitant)

  Anagrams

  * neutralisa

 • Category: Category:fr:Nationalities -

  German

  Inter: wikipedia » lang=de

  Pronunciation

  * Inter: audio » De-Australien.ogg|Audio
  • Inter: a » officially Inter: IPA » äʊ̯stʁäːliən|lang=de
  • Inter: a » Northern Germany Inter: IPA » ɔstχɑːlʲən|lang=de

   Proper noun

   Inter: head » de|proper noun|g=n


 • Inter: l » en|Australia Inter: gloss » country
  1. Inter: l » en|Australia Inter: gloss » continent


  Category: Category:de:Continents -
  Category: Category:de:Countries -

  Swedish

  Inter: wikipedia » lang=sv

  Proper noun

  Inter: head » sv|proper noun|g=n
 • Inter: l » en|Australia Inter: gloss » country
  1. Inter: l » en|Australia Inter: gloss » continent


  Category: Category:sv:Continents -
  Category: Category:sv:Countries -
  Category: zh-min-nan:Australien -
  Translation: cs » Australien
  Translation: da » Australien
  Translation: de » Australien
  Translation: et » Australien
  Translation: el » Australien
  Translation: es » Australien
  Translation: eu » Australien
  Translation: fr » Australien
  Translation: fy » Australien
  Translation: ko » Australien
  Translation: hy » Australien
  Translation: hi » Australien
  Translation: io » Australien
  Translation: ku » Australien
  Translation: lt » Australien
  Translation: hu » Australien
  Translation: nl » Australien
  Translation: no » Australien
  Translation: nn » Australien
  Translation: pl » Australien
  Translation: pt » Australien
  Translation: ru » Australien
  Translation: fi » Australien
  Translation: sv » Australien
  Translation: tr » Australien
  Translation: za » Australien
  Translation: zh » Australien

 • australien at English (WD) Of Explained:

  Inter: also » Australien

  French

  Pronunciation

  * Inter: audio » Fr-australien.ogg|audio
 • Inter: IPA » lang=fr|/os.tʁa.ljɛ̃/, Inter: X-SAMPA » /Os.tRa.ljE~/

  Adjective

  Inter: fr-adj » f=australienne

 • Australian; related to Australia

  Related terms

  * Australie

  Anagrams

  * neutralisa

 • Translation: et » australien
  Translation: el » australien
  Translation: fr » australien
  Translation: ko » australien
  Translation: io » australien
  Translation: mg » australien
  Translation: nl » australien
  Translation: pl » australien
  Translation: fi » australien
  Translation: sv » australien
  Translation: vi » australien
  Translation: zh » australien