Online Dictionary

bêrî nakim Explained

bêrî nakim at English (WD) Of Explained:

==Kurdish==

Verb

Inter: head » ku
  • Inter: ku-verb form of » bêrî kirin|1|s|ng

  • Translation: ku » bêrî nakim