Online Dictionary

batukasahasranaman Explained

batukasahasranaman at Sanskrit => English (Monier-Williams) Of Explained:

baTukasahasranAman

3[ baTuka-sahasra-nAman ] n. ( and [ °mastotra ] n. ) , [ -stava-rAja
] , m. [ -stotra ] n. [ °v^apad-uddharaNa-paTala ] n. N. of wks.

===============================================================================