Online Dictionary

begonnen Explained

begonnen at German => English Of Explained:

begun

begonnen at German => English Of Explained:

begun

begonnen at German => English Of Explained:

begun

begonnen at German => English Of Explained:

begonnen [bəgɔnən]
begun

begonnen at English (WD) Of Explained:

==Dutch==

Pronunciation

* Inter: IPA » /bəˈɣɔnə(n)/|lang=nl

Verb

Inter: head » nl
 • Inter: nl-verb-form » n=pl|t=past|m=ind+subj|beginnen
  1. Inter: nl-verb-form » t=past|m=ptc|beginnen


  German

  Pronunciation

  * Inter: IPA » /bəˈgɔnən/|lang=de

  Verb

  begonnen
 • past participle of beginnen

 • Category: Category:German verb forms -
  Translation: de » begonnen
  Translation: nl » begonnen
  Translation: ja » begonnen
  Translation: fi » begonnen
  Translation: zh » begonnen

  begönnen at English (WD) Of Explained:

  ==German==

  Verb

  Inter: head » de
 • Inter: de-verb form of » beginnen|1|p|k2
  1. Inter: de-verb form of » beginnen|3|p|k2


  Translation: de » begönnen
  Translation: ja » begönnen