Online Dictionary

brasbwytho [brasbwyth-] Explained

brasbwytho [brasbwyth-] at Welsh => English Of Explained:

l insight into f