Online Dictionary

dapaniya Explained

dapaniya at Sanskrit => English (Monier-Williams) Of Explained:

dApanIya

3[ dApanIya ] mfn. to be made to give or pay cf. Kull

---> to be got or procured from ( [ sakAzAt ] cf. Pañc. i , 141/142

===============================================================================