Online Dictionary

de klemtoon leggen op Explained

de klemtoon leggen op at Dutch => English Of Explained:

de klemtoon leggen op [dəklɛmtonlɛɤ°ənɔp]
accent, accentuate, stress