Online Dictionary

dearbhú uilechoiteann um chearta an duine Explained

Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine at English (WD) Of Explained:

==Irish==

Proper noun

Inter: head » ga|proper noun||head={{l|ga|dearbhú|Dearbhú Inter: l » ga|uilechoiteann|Uilechoiteann Inter: l » ga|um Inter: l » ga|cearta|Chearta an Inter: l » ga|duine|Duine|sort=Dearbhu Uilechoiteann um Chearta an Duine}}
  • Universal Declaration of Human Rights

    Mutation

    Inter: ga mut cons » D|earbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine