Online Dictionary

gandavya Explained

gandavya at Sanskrit => English (Monier-Williams) Of Explained:

gANDavya

1[ gANDavya ] m. patr. fr. [ gaNDu ] g. [ garg^adi ]

---> f. [ °vyAyanI ] g. 2. [ lohit^adi ] ( not in cf. Kāś. )

===============================================================================