Online Dictionary

kaidarya Explained

kaidarya at Sanskrit => English (Monier-Williams) Of Explained:

kaiDarya

2[ kaiDarya ] m. N. of a plant ( Cardiospermum Halicacabum L.

---> Myrica sapida L. ) Car. vi , 15

===============================================================================

kaidArya

2[ kaidArya ] n. id. Pāṇ. 4-2 , 40 f.

===============================================================================